Ik wens informatie inzake de waardecompensatie voor niet- woningen

Waardecompensatie niet-woningen

Waardecompensatie mijnbouwschade voor niet-woningen

In de door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), in opdracht van minister Wiebes, opgestelde waarderegeling ter compensatie van de waardevermindering door aardbevingen is niet alleen bepaald dat de waardedaling van woningen dient te worden gecompenseerd. Ook bij een waardeverminderingen van niet-woningen moet een compensatie geboden worden.

Waardecompensatie mijnbouwschade

Ik heb hulp nodig bij het ontvangen van de juiste waardecompensatie!

Hulp bij aanvraag of bezwaar?
Waardecompensatie mijnbouwschade voor niet-woningen​

Waarderegeling niet-woningen

Onder niet-woningen worden o.a. verstaan: winkels, kantoren, bedrijfsruimten, agrarische objecten en horecazaken. Binnenkort zal meer duidelijkheid worden verschaft over de wijze waarop de compensatie van de waardevermindering bij niet-woningen zal worden vergoed.

Het ligt hierbij niet voor de hand dat de berekening middels een soort model zal plaatsvinden. Logischer is het om gebruik te maken van taxaties van erkende en plaatselijk deskundige taxateurs. Uiteraard zullen wij wanneer er meer bekend is inzake de waarderegeling voor niet-woningen u graag met onze onafhankelijke deskundigen bijstaan.